Vedtægter

Herreklubben NGK er en underafdeling af Næstved Golfklub med respekt for klubbens overordnede vedtægter

Vedtægter for Herreklubben NGK

Næstved Golfklub

Formål:
Gennem golfspil at styrke sammenhold og udbrede gensidigt kendskab til andre mandlige medlemmer.

Medlemsgruppe:
Herreklubben NGK er for alle aktive herrespillere som er medlem i Næstved Golfklub og som er over 18 år med et handicap, der er max. 42.

Bestyrelse:
Herreklubben NGK har en bestyrelse på 3 medlemmer, der er ansvarlige for gennemførelsen af klubbens aktiviteter, herunder resultatformidling og ajourføring af indholdet på klubbens sider i Næstved Golfklubs hjemmeside og/eller Herreklubbens hjemmeside Derudover vælges 2 suppleanter..

Tegningsregler:
Herreklubben NGK tegnes af formanden og næstformanden hver for sig.

Regnskab:
Herreklubben NGK’s regnskabsår er fra 1. november til 31. oktober.

Første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. oktober 2010.

Regnskabet skal gennemgås af en af generalforsamlingen internt valgt revisor.

Kontingent:
Kontingent betales en gang årligt af det enkelte medlem senest den 15. februar.
Kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen.

Generalforsamling:
Den årlige generalforsamling afholdes senest den 31. januar.
Indkaldelse sker ved e-mail senest 3 uger før.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Forelæggelse af årets regnskab til godkendelse.
4. Fastsættelse af næste års kontingent.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Indkomne forslag, som skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uge før 
    generalforsamlingen.
7. Valg af bestyrelse. Alle 3 medlemmer og 2 suppleanter er på valg hvert år og bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.

  1. Valg af intern revisor.
  2. Eventuelt. Under dette punkt kan der ikke sættes forslag til afstemning af de fremmødte.

Dagsordenens forslag samt valg afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Ved stemmelighed ved valg foretages lodtrækning.

Ved forslag om vedtægtsændringer eller foreningens opløsning kræves 2/3 flertal af de fremmødte.

Ved opløsning af Herreklubben NGK tilfalder eventuelle aktiver Næstved Golfklub

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 28.oktober 2009.

Vedtaget på generalforsamling den 30. november 2017.

Vedtaget på generalforsamling den 03.december 2020.