Priser i Næstved Golfklub pr. 1.4.2017 -31.3.2018

Medlemskategori Indskud Kont Bemærkninger
Seniormedlem 0,00 6262,00  
Hverdagsmedlem    5387,00   Medlemmer optages ikke i denne kategori. 
Ungsenior   0,00 3046,00   Når en ungsenior fylder 26 år rykkes de kontingentmæssigt op som senior med virkning fra næste kvartal.  
Studerende og lærlinge   0,00   3046,00 For studerende og lærlinge med studiekort eller lærlingekontrakt er prisen kr. 3000,00/år uanset alder, indtil studiet eller læretiden er færdigt.
Junior 0,00   1969,00 Når en junior fylder 19 år år, rykkes de kontingentmæssigt op som ungsenior med virkning fra næste kvartal.
Junior u. banetilladelse    0,00  1085,00 Når en junior uden banetilladelse får banetilladelse rykkes de kontingentmæssigt op til enten junior til de fylder 19 år, efter det 19 år, rykkes de kontingentmæssigt op som ungsenior med virkning fra næste kvartal.  
Flexmedlem  0,00   1558,00   Kan deltage i klubturneringer mod betaling af greenfee, kan ikke deltage i klubmesterskaberne.  
Long Distance medlem 0,00   2543,00   Må ikke være bosat i Næstved kommune og skal have fuldt medlemskab i en anden DGU klub med et kontingent på mindst kr. 5000,00- årligt.
Kan ikke deltage i klub-mesterskaberne.
Par 3 bane medlem  0,00  1980,00 Man skal være fyldt 75 år.
Giver ikke ret til DGU - medlemskab.
Passiv     600,00 Betales årligt den 1/1.
Frit spil Sorø, Skovbo, Vallø & Birkemose  262,00     Betales årligt den 1/4. Kan ikke fravælges. (Gælder kun Senior, Hverdag, Junior, Ungsenior, Studerende og Lærlinge.)
Long Distance og Flexmedlemmer betaler greenfee.
Frie træningsbolde   272,00     Opkræves kvartalsvis sammen med kontingent. Kan ikke fravælges. (Dog kun 130 kr. for junior u. banetilladelse)  

Kontingent opkræves kvartalsvis d. 1/1 –1/4 - 1/7 og 1/10. Flexmedlemskab og Long Distance opkræves 1 gang om året.
Kontingentet opkræves ved bestyrelsens foranstaltning og betales kvartalsvis forud via PBS.
Betales der ikke via PBS opkræves et gebyr på kr. 50,00 pr. opkrævning.

Klubben forestår selv enhver administrativ funktion vedrørende klubbens virksomhed, dog er det aftalen, at Næstved Golfbane A/S virker som administrationsselskab for klubben.

Opsigelse af et medlemskab skal ske skriftligt med 3 måneders varsel til udgangen af et kvartal. Ved udmeldelse pr. 30. september eller 31. december og genindmeldelse det efterfølgende år inden 30. juni, betales fuldt kontingent fra udmeldelsesdatoen.
Udmeldelse for passive medlemmer kan ske skriftligt til klubbens sekretariat med en måneds varsel til den 31. december.

Ændring af et medlemskab kan kun ske en gang årligt til en 1. Januar.
Overgang til passivt medlemskab og ændringer i medlemskategori til efterfølgende 1/1 Skal varsles senest 1/12.

Prisen for frie bolde og frit spil på Sorø og Skovbo reguleres årligt med nettoprisindekset for november måned.

Hvert enkelt medlem er selv forpligtet til skriftligt at meddele sekretariatet ændret status og om fornødent dokumentere dette.

Ved ophør af medlemskab af klubben refunderes betalte indskud ikke.

Revideret april 2017.