Vedtægter

Rev. 13.04.2019

§1 
Klubbens navn er Næstved Golfklub.
Klubbens hjemsted er Næstved kommune.
Klubben skal være medlem af DGU.
Det er klubbens formål at

 • skabe gode muligheder for medlemmerne til at dyrke golfspillet
 • skabe et godt fællesskab i klubben
 • medlemmerne gennem det sociale liv i klubben er med til at udbrede kendskabet til golfsporten

Klubben skal organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold.
Klubben er tilknyttet golfbaneanlægget beliggende Karrebækvej 461, 4700 Næstved.

§2
Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen. Kun enkeltpersoner kan optages som medlem.

Indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen, som periodevis kan begrænse tilgangen af aktive medlemmer af kapacitetshensyn. I så fald føres en tidsprioriteret venteliste.

Ved indmeldelse opkræves indskud, der ikke tilbagebetales ved ophør af medlemskab. Juniorer betaler ikke indskud. Ved overgang fra junior til ungsenior betales ikke indskud og ved overgang fra ungsenior til senior betales fuldt indskud.

Som udgangspunkt er Næstved Golfklub åben for alle, men af kapacitetshensyn føres to ventelister efter objektive kriterier, idet ansøgere, hvis ægtefælle/samlever, forældre eller barn i forvejen er aktivt medlem, samt borgere i Næstved Kommune, føres på særskilt prioriteret venteliste.

§3
Kontingentet og medlemskategorier aftales Næstved golfklub og Næstved Golfbane a/s imellem og vedtages af generalforsamlingen.

Opkrævning af indskud ved indmeldelse og størrelsen heraf fastsættes efter aftale mellem Næstved Golfklub og Næstved Golfbane a/s.

Kontingenter opkræves ved bestyrelsens foranstaltning, og betales kvartalsvis forud. 
Udmeldelse kan kun ske skriftligt til klubbens sekretariat med mindst 3 måneders varsel til udgangen af et kvartal. Ved udmeldelse pr. 30. september eller 31. december og genindmeldelse det følgende år inden 30. juni betales fuldt kontingent fra udmeldelsesdatoen til genindmeldelsesdatoen. 
Udmeldelse for passive medlemmer kan kun ske skriftligt til klubbens sekretariat med en måneds varsel til en 31. december.

Vælger man at skifte fra passivt til aktivt medlem i løbet af året skal der betales kontingent for den nye kontingentgruppe fra begyndelsen af det kvartal, hvor der skiftes. 
Ændring af medlemskategori kan kun ske en gang årligt til en 1. januar, ændringen skal varsles til NGK senest den 30. november.

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde, langvarig sygdom eller midlertidig adresseændring, dispenserer for ovennævnte, dog skal perioden være af et års varighed fra ændringsdatoen. Bestyrelsen skal modtage en skriftlig anmodning med dokumentation for at behandle en dispensation.

Når et juniormedlem fylder 19 år og et ungseniormedlem fylder 26 år, flyttes de til hhv. ungsenior og seniorkategori ved næste kvartals begyndelse.

Kontingentrestance medfører eksklusion efter to rykkere, med mindre bestyrelsen finder rimeligt grundlag til at dispensere herfra. Genoptagelse af medlemskab, uden nyt indskud kan først ske inden for 3 måneder efter eksklusion, når hele restancen er betalt af den ekskluderede.

§4 
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes i Næstved kommune hvert år inden den 15. marts. Indkaldelse skal ske skriftligt pr. e – mail og annonceres på klubbens hjemmeside og opslag i klubben med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden og vedlagt det reviderede regnskab.

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen udenfor bestyrelsen valgt dirigent. Stemmeberettigede er kun aktive medlemmer, som ifølge dansk ret er myndige, med hver en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Beslutninger skal træffes ved almindeligt stemmeflertal. 
Vedtagelse af vedtægtsændringer og klubbens opløsning træffes ved kvalificeret stemmeflertal, jfr. §12. På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning.

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning efter følgende afstemningsmetode: Der stemmes om samtlige ledige poster på en gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges, og kun med en stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen herom med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet. 
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse. Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 8 dages varsel med angivelse af dagsordenen. Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten.

§5 
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende:

 • Valg af dirigent Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
 • Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 • Fremlæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter.
 • Forslag fra bestyrelsen
 • Forslag fra medlemmerne
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
 • Valg af revisor og en suppleant
 • Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 1. februar. Forslag fra medlemmerne og fra bestyrelsen skal omtales i indkaldelsen til generalforsamlingen.

§6 
Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter. 
Bestyrelsen vælges for tre år ad gangen, idet der årligt afgår 2, 2 og 3, derefter ved anciennitet. 
Genvalg kan finde sted. 
I tilfælde af vakance i bestyrelsen indtræder suppleanter indtil næste generalforsamling. 
Valgbare til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer. 
Suppleanter vælges for to år ad gangen. Revisor og revisorsuppleanter vælges for 2 år ad gangen i ulige år.

§7 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Formanden vælges blandt de bestyrelsesmedlemmer, der er valgt af generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

§8 
Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutning i klubbens anliggender. Klubben tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kan ikke finde sted. 
For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgående forpligtelser hæfter alene klubbens formue.

§9 
Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens opfattelse er behov for, herunder et baneudvalg, et turneringsudvalg, et juniorudvalg og et handicapudvalg. 
Bestyrelsen udpeger udvalgets medlemmer. 
Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence samt giver retningslinier for udvalgsarbejdet.

§10 
Klubbens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december 2002. Regnskabet skal revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor.

§11 
Klubben respekterer de af Dansk Golf Union og Danmarks Idrætsforbund fastlagte betingelser for medlemskab. For golfspillet i klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte regler.

Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions handicapsystem.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse indenfor det område klubben har brugsret til. Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med eksklusion fra klubben, idet dog medlemmet kan kræve afgørelse om udelukkelse forelagt en generalforsamling.

Indbringelse for generalforsamlingen har dog ikke opsættende virkning. Generalforsamlingens afgørelse kan af spilleren indbringes for Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg.

§12 
Til beslutning om vedtægtsændring og klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages varsel indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer uanset disses antal.

§13 
I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget i henhold til §12, træffer generalforsamlingen ved simpel stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afviklingen af klubbens formueforhold. Evt. overskud ved afvikling af klubben skal anvendes til et almennyttigt formål, nærmere bestemt af generalforsamlingen.

 • Vedtægterne er godkendt på stiftende generalforsamling den 6. december 2001.
 • Vedtægtsændringer er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 19. marts 2003.
 • Vedtægtsændringer er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 22. marts 2006.
 • Vedtægtsændringer er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. marts 2008.
 • Vedtægtsændringer er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 25. marts 2010.
 • Vedtægtsændringer er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2011.
 • Vedtægtsændringer er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 27. marts 2014.
 • Vedtægtsændringer er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 28. marts 2019.