Gældende for Begynder-, Junior-, Sports- & Elite- og Turneringsudvalg

Retningslinier for Næstved Golfklubs udvalg.

Turnerings-, sports og elite-, junior-, sponsor-, handicap-, begynder-, orden- og etikette- og baneudvalg.

Hver udvalgsformand er ansvarlig for at der udarbejdes et referat af udvalgsmøderne, som sendes til bestyrelsen i Næstved Golfklub.

Kriterier for udvalg i klubben:

  • De enkelte udvalg udarbejder selv en plan for ansvarsfordeling af udvalgenes arbejder.
  • De enkelte udvalg skal til en hver tid arbejde for klubben og for et godt image blandt vores medlemmer.
  • De enkelte udvalg sørger for at dets medlemmer får den viden og indsigt, der er nødvendig for at deltage i udvalgsarbejdet og udvalget sørger for, at kontinuiteten i arbejdet bevares uanset personskifter.
  • De enkelte udvalg beskriver sit formål og ansvarsområde. Beskrivelsen skal på hjemmesiden. Beskrivelsen skal godkendes af Bestyrelsen.
  • De enkelte udvalgene fastlægger selv sin forretningsorden.
  • De enkelte udvalg udarbejder hvert år, hvis nødvendigt, en plan og et budget for det kommende åres aktiviteter. Udvalgenes budgetforslag skal være kassereren i hænde senest 1. januar. Budget og årsplan skal godkendes af bestyrelsen.
  • De enkelte udvalgs skal hvert år senest i januar sende en beretning om udvalgets arbejde i det forløbne år til bestyrelsen i Næstved Golfklub.
  • De enkelte udvalgs ønsker til lukninger af banen fremlægges på det årlige formandsmøde med bestyrelsen for Næstved Golfklub. Mødet finder sted hvert år i november.

Datoer for afvikling af turneringerne skal indleveres til turneringsudvalget senest udgangen af december måned.

Henvendelser om yderligere banelukninger skal ske til Næstved Golfklubs bestyrelse idet, udvalgene ikke har ret til selvstændigt at forhandle/aftale banelukninger med Næstved Golfbane A/S.

Udvalgsformændene får udleveret en nøgle til udvalgskontoret, der skal kvitteres for denne nøgle, ved fratrædelse af formandsposten, skal nøglen straks afleveres til en fra bestyrelsen.

Næstved Golfklub

Bestyrelsen 2023